Please Wait...

Nahajate se tukaj

KRATKA PREDSTAVITEV GLASBENE ŠOLE

Glasbena šola je v Šentjurju začela delovati oktobra 1968 v sklopu Delavske univerze. Dve leti kasneje je prišla pod okrilje Osnovne šole Šentjur. Leta 1972 si je pridobila prostore na lokaciji Ulica Dušana Kvedra 29. Z januarjem 1976 je postala Glasbena šola Skladateljev Ipavcev samostojni zavod. Ustanovitelj zavoda je Občina Šentjur, ustanovljen pa je bil z odlokom Občine 18. 12. 1991. Od novembra 2016 deluje glasbena šola na novi lokaciji v starem mestnem jedru Zgornji trg, tj. ulica Skladateljev Ipavcev 30. Dejavnost zavoda je osnovno glasbeno izobraževanje. Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu. Je pravna oseba s popolno odgovornostjo za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga. Zastopa in predstavlja ga ravnatelj brez omejitev.

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnem glasbenem izobraževanju za otroke na območju naslednjih krajevnih okolišev: Bezovje, Brezje, Dobrina, Dolga Gora, Dramlje, Golobinjek, Gorica, Goričica, Grobelno, Javorje, Kalobje, Kameno, Krajnčica, Laziše, Loka pri Žusmu, Lokarje, Loke pri Planini, Lopaca, Marija Dobje, Ostrožno, Paridol, Planina, Planinska vas, Pletovarje, Podgrad, Podpeč, Ponikva, Prapretno, Presečno, Primož, Rifnik, Slatina, Slivnica, Straška Gora, Suho, Šentjur, Šentvid, Tratna, Vezovje, Vodruž, Vodule, Zagaj, Zg. Selce, Zlateče.

Če ima zavod proste kapacitete, lahko nudi izobraževanje otrokom z območij izven omenjenih krajevnih okolišev, ki po naravnih merilih bolj sodijo v omenjena. Enako velja za otroke, ki nimajo možnosti poučevanja vseh instrumentov na svojem območju.

Matična enota je Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur, kjer je sedež zavoda. V tej enoti se vpisuje otroke v glasbeno šolo za celoten zavod.

Šola dosega svoje vzgojno-izobraževalne cilje z organiziranim glasbeno-vzgojnim delom na temelju ustreznih načrtov, delovnega programa, posebnih individualnih načrtov, posebnih metod dela ter uvajanjem otrok za nadaljevanje glasbenega študija ali vključevanje v amatersko glasbeno dejavnost v občini Šentjur.

KONTAKT

Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur

Ulica skladateljev Ipavcev 30, 3230 Šentjur

Ravnateljica: 03 746 16 20

Tajništvo: 03 746 16 22

Email: info@gs-sentjur.si